Openingstijd: 01.01.2024 – 31.12.2024.

Privacy beleid

Privacy beleid en beleid bescherming persoonlijke gegevens

HADRIA d.o.o. respecteert uw privacy en verplicht zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen door alleen de nodige en meest gebruikelijke gegevens te verzamelen over kopers/gebruikers die nodig zijn om de verplichtingen van het bedrijf na te komen. Het verkrijgen en bewaren van gegevens gebeurt conform de Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens.
Het bedrijf informeert de kopers over de wijze van gebruik van de verkregen gegevens, geeft regelmatig aan kopers de keuzemogelijkheid betreffende gebruik van hun gegevens, inclusief de mogelijkheid om wel of niet hun naam te verwijderen van de lijsten die gebruikt worden voor marketing doeleinden. Alle gegevens over gebruikers worden streng bewaard en zijn alleen toegankelijk voor werknemers die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk. Alle werknemers van Hadria d.o.o. en zakelijke partners zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de beginselen van privacy bescherming.

Gegevens die vallen onder het Privacy Beleid

De gegevens die het bedrijf verzameld en die beschermd zijn:

 • Naam en Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer en/of faxnummer
 • Andere gegevens die u aangeeft en wilt dat ze geheim blijven.

Op ieder moment kunt u de bescherming van deze gegevens opheffen, uitsluitend door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring.

Duur van het Privacy Beleid

Op het moment van levering van uw gegevens, stemt u in dat wij u contacteren en komt u op onze mailing lijst. De bescherming van uw gegevens is permanent, op elk ogenblik kunt u verzoeken voor verwijdering van onze mailing lijst.

Inhoud van het Privacy Beleid

Uw e-mail adres en andere gegevens verkopen wij niet, verhuren wij niet, of stellen we tot beschikking aan derden zonder uw toestemming, want dat is in tegenstrijd met ons privacy beleid. HADRIA d.o.o houdt zich aan een strikt ,,no spam’’ beleid. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij u willen contacteren over onze bijzondere aanbiedingen en acties. HADRIA is niet verantwoordelijk voor toevallige fouten of fouten als gevolg van overmacht of als gevolg van andere objectieve redenen waardoor toevallig de gegarandeerde bescherming van uw gegevens is gebroken, maar HADRIA garandeert dat de fout hersteld wordt in zoverre dat mogelijk is en dat in de kortst mogelijke tijd.
De gegevens die wij verkrijgen op onze internet pagina’s verkopen wij niet, dragen wij niet over en maken wij niet openbaar aan personen buiten het bedrijf HADRIA d.o.o. zonder uw toestemming, behalve:

 • In gevallen wanneer dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • In gevallen wanneer dat nodig is voor bescherming van uw leven of gezondheid en u bent niet in de mogelijkheid om toestemming te geven voor bewerking van uw gegevens;
 • In gevallen wanneer uzelf de gegevens openbaar maakt (art. 7 lid 3 punt 1, 2, 3 en 4 Wet op de Bescherming van Persoonlijke Gegevens);
 • In gevallen wanneer betrekking van een andere partij nodig is voor het goed functioneren van de internet pagina. In die gevallen, en voor levering van de persoonlijke gegevens, verplicht de andere partij zich jegens HADRIA geheimhouding van bedrijfsgegevens.
 • In geval van eventuele verkoop of overdracht van het hele of belangrijke deel van het eigendom van HADRIA d.o.o., behouden wij het recht op verkoop of overdracht van uw gegevens aan een derde partij dat deel is van de verkoop of overdracht: de derde partij bedrijft eenzelfde activiteiten of diensten en stemt in met de verplichtingen van dit Beleid Bescherming Persoonlijke Gegevens.

Door de formulieren in te vullen op onze internet pagina garandeert u dat de informatie die u biedt correct is en dat u in het geheel akkoord gaat met de regels van ons Privacy Beleid en de daarin gestelde voorwaarden.

Geheimhouding van gegevens

Wij willen benadrukken dat tijdens een bezoek aan de internet pagina’s van HADRIA d.o.o. al uw gegevens geheim blijven, behalve als u ze vrijwillig openbaar wilt maken. Wij verplichten ons dat wij aan andere partijen de gegevens die wij ontvangen hebben niet zullen openbaren, behalve in gevallen zoals hierboven beschreven.

Statistiek

Op onze internet pagina’s worden enkele statistische programma’s gebruikt. Deze programma’s gebruiken geen persoonlijke gegevens, maar maken het mogelijk dat wij onze pagina’s aanpassen zodat zij efficiënter en makkelijker worden voor onze gebruikers. Wij passen de pagina’s aan met internet browsers, zodat de pagina’s zo efficiënt mogelijk zijn en gebaseerd op de structuur en bezoek van de pagina’s.

Gebruik van cookies en online technologie

Onze server gebruikt cookie technologie om zo het overzicht van onze internet pagina’s te vergemakkelijken. Gegevens die verworven zijn op die manier worden uitsluitend gebruikt voor verbetering van het overzicht van de pagina’s en voor onze statistische analyse. Toegang tot onze pagina’s is mogelijk zonder gebruik van cookies, voor zover uw internet programma zo is ingesteld.

Informatie vergaren wij ook door het gebruik van pixel tekens, netwerk signalen, lege GIF’s of dergelijke methodes (gezamenlijk pixel tekens genoemd), die het mogelijk maken te weten te komen wanneer u ons portaal bezoekt en hoe u onze e-mail berichten of advertenties gebruikt.

E-mail berichten

In het geval dat u ons wilt contacteren via een formulier of ons een e-mail stuurt met persoonlijke gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, gebruiken wij die gegevens uitsluitend om aan uw verzoek te voldoen.

Enquêtes en vragenlijsten

Op onze pagina’s houden wij af en toe enquêtes en vragenlijsten. Gegevens die wij op die manier verkrijgen gebruiken wij enkel voor de behoeftes van het bedrijf HADRIA d.o.o. In het geval dat wij op onze pagina’s een voorbeeld publiceren van antwoorden op een enquête, bevat dat voorbeeld geen persoonlijke gegevens.

Promotie prijsvragen

Tijdens de organisatie van prijsvragen, publiceert het bedrijf HADRIA d.o.o. onder andere op de internet pagina’s nieuws en details over de prijsvragen. Voor deelname en prijsvragen waarvoor wij elektronische deelname mogelijk maken, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor realisatie van dezelfde (contacteren van de winnaar e.d.).

Persoonlijke gegevens die verkregen zijn tijdens de organisatie van prijsvragen delen wij niet met derden buiten het bedrijf HADRIA d.o.o., behalve aan bestellers die ons helpen tijdens de organisatie van de spelen en die een wettelijke verplichting hebben om alle gegevens geheim te houden. Na de prijsvragen verwijderen wij de verkregen gegevens uit ons bestand in hoeverre u dat aan ons schriftelijk verzoekt.

Bescherming persoonlijke gegevens van kinderen

HADRIA d.o.o. raad aan ouders en voogden aan om kinderen voor te lichten over veilig en verantwoord gebruik van persoonlijke gegevens op het internet en over de voorzichtigheid die noodzakelijk is tijdens het gebruik van internet. Onze internet pagina’s die eventueel kinderen kunnen aantrekken en eventueel persoonlijke gegevens kunnen verkrijgen van kinderen jonger dan 14 jaar, zijn gemaakt met de bedoeling dat zij zoveel mogelijk de rechten van kinderen en hun privacy beschermen. Volgens die doelstelling en beleid, het bedrijf HADRIA d.o.o.:

 • verzamelt geen, gebruikt geen en openbaart geen gegevens waarmee kinderen gecontacteerd kunnen worden via internet, behalve voor promotie doeleinden op internet. Dergelijke gegevens, voor contacteren via internet, worden gebruikt zonder toestemming van ouders, alleen voor direct antwoord op een verzoek van het kind en voor geen andere doelen;
 • verzamelt geen persoonlijke gegevens voor contacteren buiten internet, behalve in het geval van toekennen van prijzen, en dan enkel met toestemming van ouders;
 • openbaart geen enkele persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de ouders;
 • maakt het niet mogelijk dat kinderen, zonder toestemming van de ouders, persoonlijke gegevens of andere gegevens openbaar maken of op een andere manier distribueren waarmee ze eventueel kunnen contacteren, wij moedigen kinderen ook niet aan om meer gegevens te verstrekken dan nodig is voor deelname aan een activiteit.
 • In gevallen dat deelname aan prijsvragen toegestaan is aan kinderen jonger dan 14 jaar vragen wij aan het kind eerst dat het toestemming krijgt voor deelname van de ouders of wettelijke voogd, en dat het kind een e-mail adres geeft van de ouders of voogd.
 • Als een kind jonger dan 14 jaar een prijsvraag wint, worden de ouders of voogd via e-mail, telefoon of schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Persoonlijke gegevens van het kind en ouders worden verwijderd uit ons bestand wanneer een ouder dat aan ons verzoekt.
 • Als ouder of voogd heeft u altijd het recht om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens van uw kind die wij verkregen hebben van een van onze internet pagina’s , u kunt verzoeken om de gegevens te verwijderen (in het geval ze nog in ons bestand bevinden), of ons verbieden om in de toekomst gegevens te verkrijgen en te gebruiken van uw kind. Als u als ouder of voogd gebruikt wil maken van dat recht, kunt u ons contacteren.
 • Behalve boven genoemde, garandeert HADRIA d.o.o. bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen volgens bijzondere wetten betreffende dat onderwerp.

Controle

Op ieder moment kunt u inzicht krijgen in alle persoonlijke gegevens die wij van u verkregen hebben op een van onze internet pagina’s. Op uw verzoek zullen wij de gegevens graag vernieuwen, corrigeren of verwijderen (in het geval dat de gegevens nog steeds in ons bestand staan), of in de toekomst de gegevens niet meer gebruiken. Als u gebruikt wilt maken van dat recht, contacteer ons.

Uw toestemming

Door de formulieren op onze internet pagina’s in te vullen garandeert u dat de informatie correct is, dat u handelsbekwaam bent, dat u alle recht heeft om dit uit te voeren en dat u er volledig mee instemt dat HADRIA d.o.o. uw gegevens verzamelt en gebruikt volgens de Wet en de voorwaarden van ons Privacy Beleid.

Links

Wij proberen u op onze internet pagina’s door te sturen naar internet pagina’s wiens inhoud kwalitatief is in de zin dat de inhoud niet negatief is. Het is belangrijk om erop te wijzen dat op het moment van verlaten van de internet pagina’s van het bedrijf HADRIA d.o.o. ons Privacy Beleid ophoudt.

Wijzigingen en beëindiging

Het bedrijf HADRIA d.o.o. behoudt het recht om alle of een deel van deze internet pagina’s en de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid te wijzigen of beëindigen op ieder moment volgens de geldende regels. Wijzigingen zijn van kracht op het moment van publicatie op onze internet pagina’s. Bij het verlaten van de internet pagina’s van het bedrijf HADRIA d.o.o. houdt het Privacy Beleid op.